Medezeggenschapsraad

Hier vindt u alle INFO over de MR

​​Medezeggenschapsraad 

Het beleid van een school vorm geven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op een school van belang zijn, komen in de MR aan bod. De taken en bevoegdheden van de MR zijn nauwkeurig omschreven.

De MR op onze school bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit en door de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Elke drie jaar treedt een gedeelte van de MR af volgens een rooster van aftreden en worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

 

Najaar 2017

Op 5 september en 3 oktober is de MR bijeengeweest rondom het ICT-beleid in wording. ICT en het aanwenden ervan ten behoeve van onderwijsdoelen is helemaal van deze tijd. Kinderen moeten wegwijs worden gemaakt in de digitale wereld. De school rolt een beleid uit waarin "analoog" onderwijs en "digitaal" onderwijs naast elkaar oplopen, met een steeds groter aandeel digitaal in de oudere groepen. Zodat kinderen optimaal voorbereid zijn op het vervolgonderwijs en de wereld daarbuiten en daarna. U las daar eerder dit jaar (zie Uit de MR 13 juli jl.) al meer over.

Het formuleren van het ICT-beleid is een wezenlijke stap in het nadenken over en vervolgens uitvoeren van het gebruik van digitale onderwijs in relatie tot het behalen van onderwijsdoelen en in de keuze en inzet van daarbij passende middelen. Omdat ICT-beleid een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het onderwijsbeleid, heeft dit de warme belangstelling van de MR. 

De school zelf heeft natuurlijk een verantwoording in het beschikbaar stellen van onderwijsmiddelen. Via de gecontinueerde pilot BYOD wordt daarnaast een beroep wordt gedaan op de ouders om te voorzien in devices (laptop). Ieder kind moet in principe ook een beroep kunnen doen op door school beschikbaar  te stellen middelen. Als BYOD regulier wordt ingevoerd, dienen daarvoor met ouders t.z.t. duidelijke afspraken worden gemaakt. Genoeg om over na te denken en met de directie te sparren. 

Behalve ICT staat er natuurlijk veel meer op de agenda. Zie daarvoor de toegevoegde bijlage inclusief onze jaaragenda.

 

Planning MR-vergaderingen 

MR-Agenda 2017-2018

 Vergaderdatum  Onderwerpen (en status)                      

 Advies of Instemming door:                               

opmerkingen                   
 dinsdagen      
3/10  Ontwikkelplan: waarop evalueert MR ++ICT-beleid PvA MR     2017-2018 / jaaragendaJaarverslag BS StP 16-17 DKindcentrum  stavaza  MR1 -> adv MRT.k.n.T.k.n. T.k.n.  “Big five”: focus MRPre-adviesfaseAdviesbevoegdheid
 28/11  Kindcentrum DICT-beleidVeiligheidsplan D  MR1 -> Adv MRMR2 -> Adv MR…?                                                                    
 16/1  Tussenvaluatie TSO +SZE D  T.k.n.…?  n.a.v. evaluatie over vorig   schooljaar
 6/3  Kindcentrum DTussenevaluatie OP-doelen ++  MR2 -> Adv MR  
 17/4  Schoolgids +TSO-beleid ++Formatieplan +Scholingsplan   +LestijdenplanBegroting BS DOntwikkelplan 18-19 ++  MR1 -> Advies OMRMR1 -> Advies OMRMR1   -> Advies PMRMR1 -> Advies PMRMR1->  Advies MRt.k.n.pre advies  
 29/5  Ontwikkelplan 18-19 ++Schoolgids +TSO-beleid ++Formatieplan +Scholingslan +LestijdenplanPvA MR 18-19  MR1 -> Adv MRMR2-> Instem OMRMR2-> Instem OMRMR2-> Instem PMRMR2-> Instem PMRMR2->afrondingT.k.n.  
 26/6  OP 18-19 ++Begroting OV Taakbeleid +Jaarverslag 17-18Overloop  MR2 -> Adv MRMR1-> Instem OMRMR1-> Adv MRt.k.n.  In 1x?

Frequentie is ca eens per 6 weken. Vergaderdag is dinsdag van 16.30 - 18.30u.
+             voortouw vaak bij één der geledingen met informatieplicht aan de anderen (binnen de MR)
++           prioritaire onderwerpen, volgens de beschreven procedure
D             is tkn MR door directie

Schema bevat niet alle stukken waarover een MR moet adviseren of mee moet instemmen. Dit schema bevat de  met directie afgestemde agenda met focus op genoemde onderwerpen. De andere stukken waar we als MR formeel iets van moeten vinden zullen we als MR niet uitgebreid agenderen en instemming verlenen indien nodig.

(Of het schema in pdf: Agenda-MR-2017-2018.pdf)

 

Juli 2017

dd: 13-07-2017 Uit de MR – op slag van rust
En ook voor de MR zit het schooljaar er nagenoeg op. Het was weer een boeiend jaar waarin bijvoorbeeld het beleid voor de komende twee jaar langskwam, het profiel van de school m.b.t. passend onderwijs en het TSO-beleid. TSO die het afgelopen schooljaar voor het eerst werd vormgegeven door Tussen de middag, een professionele organisatie die de tussenschoolse opvang op meerdere Maastrichtse basisscholen organiseert en onder andere meer aanbod in activiteiten bood. Het was ook het schooljaar van de actie waarin aandacht werd gevraagd voor de werkdruk en de waardering onderwijzers.
Ook voor volgend schooljaar staan er veranderingen op stapel die in de MR langskomen. Zo is daar de vorming van het Kindcentrum Sint Pieter, waarin school en kinderopvang nog meer samen willen optrekken. In het beleid is de vorming van het Kindcentrum één van de twee speerpunten. Daarnaast zal direct na de vakantie het ICT-beleid inde MR aan de orde komen. De school wil uiteraard mee in de vaart der volkeren als het om vertrouwdheid van kinderen met en toepassing van ICT in het halen van onderwijsdoelen gaat. Tussen willen en kunnen liggen er nog allerlei keuzes voor, want ja de financiële middelen kunnen maar een maal worden uitgegeven. Wat de MR betreft dus zaak om goed na te denken over wat je met ICT wilt en welke middelen daarbij passen. En dan gaat het niet alleen over aanschaf van hardware maar ook om in welke vorm en mate je dat invult met Bring Your Own Device en hoe ouders en kinderen te ondersteunen in keuzes en in aanschaf. En ondertussen wil de school wel door, getuige ook de mails over BYOD en Schoolspullen die al vooruitlopen op de te maken keuzes. In september zet de MR de dialoog hierover met de directie voort.
Heeft u hierover of over andere zaken vragen, check dan de schoolsite, waarop ook allerlei achtergronddocumenten van school en medezeggenschap te vinden zijn of schiet de MR of de school hierover aan.
Prettige vakantie, Mede namens de MR, Wim van der Heijden (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Leden van de MR

Teamgeleding:

​Vera Ottenheijm                                     

tel. 043-3212078        

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

​Chantal Klinkers          

​tel. 043-3212078 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.      

Harrie Dupont (penningmeester)                     

​tel. 043-3212078      

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Oudergeleding

 

​Wim van der Heijden (voorzitter)

​tel. 043-3262344 / 06-11856515

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

​Iris Cremers

Roger Weijenberg   

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling